За маслата

Моторно масло-функции / вискозитет /калкулатор за масла

Функции на моторните масла:
- Предпазва металните части от директен контакт, намалява триенето, износването и осигурява нормални експлоатационни условия за продължителен период;
- Отнема част от топлината в резултат на горивния процес и по този начен се постига относително равномерно топлинно натоварване на отделните части на двигателя;
- Отмива и транспортира до масления филтър голяма част от лаковете и смолите (които имат абразивно действие) образувани в резултат на горивния процес в двигателя;
- Неутрализира образувалите се по време на горивния процес киселини и по този начин предпазва металните части на двигателя от корозия;
- Маслото има капацитет да неутрализира и известни количества вода, попаднала по някаква причина в двигателя.

За да извършва успешно гореспоменатите функции за един относително продължителен период от време, всяко съвременно двигателно масло, без значение от типа минерално, полусинтетично или синтетично е изградено от базово масло и сложен комплекс от присадки, които му придават желаните характеристики. Базовото масло е носител на основните вискозитетни свойства и е среда за множеството добавки, чрез които се постигат голяма част от целевите качества на крайния продукт.

За всесезонните масла е възприет следния начин на означение на вискозитетните им свойства: 
AA W BB
, където AA може да бъде 0, 5, 10, 15, 20 и 25, а BB може да бъде 20, 30, 40, 50 и 60

Например:

15W40 е типичен вискозитет за минерално двигателно масло;
10W40 е типичен вискозитет за полусинтетично двигателно масло;
5W40 е типичен вискозитет за синтетично двигателно масло.

Първата част от означението показва отнасянията на маслото при ниски температури, тоест вискозитетните му свойства при нулеви и отрицателни околни температури (например 0W40 е продукт, който може да се използва за стартиране и работа в условия до -35°C, докато 25W50 може да се справи с до -10°C). 

При по-ниски температури смазочният продукт губи течливост и освен, че силно затруднява завъртането на двигателя от стартера, също така не осигурява необходимото смазване на металните части в първите и най-важни секунди след стартиране на двигателя.
Втората част от означението показва отнасянията на маслото при работна температура. 
В посочения ред 20, 30, 40, 50 и 60  нараства вискозитета на смазочния продукт при работна температера, а също така може да служи за ориентир при избора на подходящия продукт в зависимост от околната температура, вида на двигателя и режима на експлоатация.
Трябва да се знае, че тези цифри са условни и няма абсолютно точна връзка между тяхната стойност и вискозитета на дадения смазочен продукт, те дават представа за границите в които се движи вискозитета при дадена температура.
Освен това има взаимовръзка между първата и втората част в означенията (например 0W20 и 0W40 независимо че имат еднакви означения за вискозитета при ниски температури, все пак 0W20 е маслото с по-добри нискотемпературни свойства).

Освен различните вискозитетни класове, маслата имат и различни експлоатационни характеристики, означавани по два общоприети стандарта, както и и одобрения на производителите на превозни средства.

1. Значение на използваните буквени означения според 
Американския Петролен Институт API:
S - показва продукт предназначен за употреба в бензинови двигатели;
C - показва продукт предназначен за употреба в дизелови двигатели.

Следващият символ, който е поредна буква от латинската азбука показва експлоатационното ниво. 
Колкото по-назад в азбуката е означението, толкова по-висок е класа на маслото. 
В указания ред се повишават качествата и изискванията към маслото: A; B; C; D; E; F; G; H; J; L ;M.
Буквите K и I са пропуснати нарочно, поради съвпадание на означението със символите на международни организации или означения.

Например: SJ/CF
 е смазочен продукт, който споредAPI стандарта е подходящ за бензинови (означение SJ) и дизелови двигатели (означениеCF).
Предимството на този стандарт е ясно указаната посока в която се повишават качествата на смазочните продукти, като всеки следващ стандарт включва и превъзхожда предходния. Главните недостатъци са два. Първо не разграничава товарни от леки дизелови двигатели и второ изискванията му са много по-либерални спрямо стандарта ACEA (Асоциация на европейските производителите на автомобили)

2. Значение на използваните буквени и цифрови означения споредАсоциацията на Европейските Производители на Автомобили ACEA:
A - показва продукт предназначен за употреба в бензинови двигатели;
B - показва продукт предназначен за употреба в дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили.

Следващия символ е поредна цифра от 1 до 5,където:
и 5 показват  "горивоикономисващ" клас масла;
2 е ниво предназначено за нормално натоварени бензинови и съответно дизелови двигатели;
3 е ниво предназначено за съвременни високо натоварени бензинови и съответно дизелови двигатели;
4 е ниво което до момента съществува само в гамата на дизеловите двигатели и покрива изискванията на дизеловите двигатели с директно впръскване на горивото.

Например: А3/В3 е смазочен продукт, който споредAСЕА стандарта е подходящ за високонатоварени бензинови (означение А3) и високонатоварени дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили (означение В3).
Предимството на този стандарт е в разграниченото предназначение на различните смазочни продукти и във високите изисквания, които той предявява към продуктите преди да бъдат изпитани и да получат сертификат на покритие по този стандарт.

С – е нов сегмент в стандарта, отнасящ се за продукти с ниско пепелно съдържание, предназначен за употреба в най-съвременните дизелови двигатели със система на контрол отработените газове, оборудвани с филтър за твърди частици (DPF филтър).
С1 покрива изискванията на FORD (много ниски стойности на пепелните елементи+икономия на гориво);
С2 покрива изискванията на PSA Peugeot и Citroen (средни стойности на пепелните елементи+ максимална икономия на гориво);
С3 покрива изискванията на Renault и останалите европейски производители на автомобили (средни стойности на пепелните елементи+оптимална икономия на гориво);
С4 подобрена версия на С3;

Е – показва продукт предназначен за тежконатоварени дизелови двигатели на камиони, автобуси и др. транспортни средства.
Следващия символ е поредна цифра от 1 до 7 където:
1 е ниво предназначено за нормално натоварени дизелови двигатели;
2 е ниво предназначено за високонатоварени дизелови двигатели до Euro 1 включително ;
3 е ниво предназначено за съвременни високонатоварени дизелови двигатели Euro 1 и Euro 2 и позволявя удължен пробег между смените до 45 000 км.;
4 е ниво предназначено за най-съвременни високонатоварени дизелови двигатели Euro 2 и Euro 3 с удължен пробег между смените до 100 000 км.;
и 7 са нива предназначени за най-съвременни високонатоварени дизелови двигатели Euro 2, Euro 3 с удължен пробег между смените до 60 000 км.
е ниво предназначено за най-съвременни високонатоварени дизелови двигатели Euro 4 и Euro 5 с удължен пробег между смените до 100 000 км.

3. Одобрения на производителите на транспортни средства.
Това са най-строгите и най-прецизни изисквания предявявяни към смазочните продукти. От одобренията налични на етикета на бутилката с масло можем най-точно да преценим неговите качества и правилно приложение. Най-често използваните одобрения на производители са тези на DC-Mercedes Benz и VW при леките и лекотоварни автомобили иVOLVO, MAN и MERCEDES при товарните. Минералните масла имат минерална база и основно минерални добавки. Полусинтетичните масла в унисон със своето име имат минерална база и пакет синтетични добавки. При синтетичните масла обаче, има най-голямо поле за "измама" от страна на производителите. 

Синтетичното базово масло може да бъде от три принципно различни вида или техни комбинации:
1/ Хидрокрекинг- дълбоко очистено минерално базово масло. Най-евтин вариант за постигане на желани качества.
2/ Поли алфа олефини (ПАО) - типичен вид синтетично базово масло. Много добри качества и относително ниска цена.
3/ Естерни и диестерни съединения - осигуряват изключителни експлоатационни качества на продуктите, но са неколкократно по-скъпи от предходните видове бази.

Тази неявна категоризация дава нов поглед върху действителните качества и технологично равнище на отделните продукти и компании.

Експлоатационните характеристики на трите групи "синтетични" масла се различават чувствително едно от друго. Най-съществената разлика е във високата термична стабилност на естерните синтетични масла. Това означава по-дълъг период (пробег) на експлоатация и постоянство в свойствата през целия срок на ползване.

Източник: www.promobile.bg

Вискозитет


Има много отправни точки, по които можем да класифицираме двигателните масла.
Една от възможните такива е по ВИСКОЗИТЕТА на маслото. 
Този показатал се определя с две цифрови и едно буквено означения и има следния общ вид 
AA W BB

Например 15W40.

AA
 е число, което може да заема определени стойности 0, 5, 10, 15, 20, 25 и носи информация за свойствата на маслото при ниски температури. Следващият символ е Латинската буква W,  значеща WINTER (ЗИМА)
В указания ред се увеличава вискозитета на маслата при една и съща температура.

Вискозитетен показател ААНай-ниска околна температура
в °C, допустима за първоначално стартиране на двигателя
0W- 40°C
5W- 35°C
10W- 25°C
15W- 20°C
20W- 15°C
25W- 10°C


BB е число, което може да заема определени стойности 20, 30, 40, 50, 60 и носи информация за свойствата на маслото при положителна температура
В указания ред се увеличава вискозитета на маслата при една и съща температура.

Вискозитетен показател BBНай-високата околна температура в °C до която е препоръчително да се използва дадения продукт
2030°C
3035°C
4040°C
5045°C
6050°C


Източник: www.promobile.bg

Каталози-производители / Калкулатор за масла


TOTAL // ELF // MOTUL // ARAL // CASTROL //